Webáruházunkban cookie-kat használunk, hogy jobb, és biztonságosabb legyen a felhasználói élményed! Ha az "elfogadom" gombra kattintasz, akkor beleegyezel a cookie-k használatába! 

Játék szabályzat

'Surprise Box' Játékszabályzat

RixArt Bt. (1116, Budapest, Kalotaszeg utca 28. Adószám: 22592491-1-43) Nyereményjátékot indított.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal/Instagrammal, azt a Facebook/Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja, vagy szervezi, így a Facebook/Instagram a  Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett adatok adatkezelésre vonatkozó szabályokat pl. tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama:

2020.12.01 - 2020.12.24. 24:00

 A játék menete

Szervező 24 napon át tartó nyereményjátékot indít, a játék 24 darab poszton keresztül tart, és a Surprise Box névre hallgat!  A játékos feladata az, hogy ezen poszt(ok) alatt kommentben jelezze részvételi szándékát, és legyen tagja a Find Yor Own Privát csoportnak.

 Nyeremények:

A kommentelők között a szervező a következőket fogja kisorsolni: A szervező kínálatában megtalálható ékszerekből kerül ki.

 A nyeremények értéke:

Mivel a felajánlott tárgyakat ajándékba adja a szervező, ezért mindegyiknek az értékét külön-külön 1-1 Ft-ban állapította meg. A résztvevők nem tartoznak semmilyen pénzbeli ellenszolgáltatással az ajándékcsomag után.

 

 

 Sorsolás:

A játék időtartana alatt naponta egyszer manuális, és/ gépi sorsolással.

 Értesítés:

A nyertest a Facebook/Instagram privát üzenetben a Szervező értesíti, a nyertesnek 3 naptári napon belül vissza kell igazolnia a Nyertes pontos nevével és szállítási címének megadásával. Ha ez nem történik meg, akkor a Nyertes elveszti a jogosultságát a nyereményre és az eredeti sorsolás szempontjai szerint a szervező pót nyertest sorsol helyette, akire ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti nyertesre. A sorsolástól számított 10 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket / pótnyertes esetén pedig a szükséges adatok megadásától számított 15 naptári nap áll rendelkezésre a Szervezőnek a Nyeremény eljuttatására a nyerteshez.

 Részvételi jogosultság:

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét, helyesen válaszol (kommentel) a Szervező által közzétett felhívásban szereplő kérdésre, elfogadja jelen részvételi feltételeket. (Ideértve a nyertes nevének, Szerző általi közzétételét). Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére, a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult. A részvétel további feltétele a Find Your Own privát csoport tagsága.

Egy poszt alatt lehet több kommentet is írni, de csak posztonként egyszer fogjuk számolni a sorsoláskor. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a szervező illetve a szervező  partnerei. A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak, (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.), vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt, akár ténylegesen, akár Szervező által feltételezhetően (gyanú). Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik ( a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték -egyesületeket, automatizált szolgáltatókat és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A résztvevőktől kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetők.

 Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnerei az oldal folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

 A játék idő előtti befejezése

A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék a további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

 A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

 Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a felajánló által kitett posztban elérhető egy drive linken keresztül. A szabályzat lényeges módosítása esetén Szervező tájékoztatót tesz közzé.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

 Adatkezelés szabályok

Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő és feldolgozó: RixArt Bt.

Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, ajándék felajánlás.

A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, Insta felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás

 Nyereményjáték átadása futárszolgálat révén és / vagy postai úton

A Játék nyertese tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, postázási cím, telefonszám).

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre:

-postázási cím

- név

- telefonszám

A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.

Címzett: postaszolgálat (a nyertessel megbeszéltek szerint)

Adatfeldolgozó: amennyiben futárszolgálat kerül igénybevételre , úgy a futárszolgálat (a nyertessel megbeszéltek szerint)

 Nyertesek nevének közzététele közösségi médiában (Facebbokon/Instagramon)

Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel elfogadják, hogy amennyiben nyertesként kisorsolásra kerülnek, hogy nevük adott Facebook/Instagram poszt alatt megjelenítésre kerül. A név megjelenítéséhez Szervezőnek érdeke fűződik, hogy ezzel is biztosítsa a játék tisztaságát, annak valódiságát, hogy valós játékosok kerülnek kisorsolásra és nyeremények részükre átadásra. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére az Instagramon kerül sor, így annak tárolási időpontját az Instagram adatkezelési tájékoztatója határozza meg. A megjelenítéssel összefüggésben érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog.

 Játékból kizárt személyek adatbázisa

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, az Adatkezelő a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti. A kizárt személyekről a Szervező adatbázist vezet, melyben rögzítésre kerül a megadott e-mail cím vagy telefonszám és a kizárás dátuma. A szervező garantálja, hogy csak azoknak a személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik a Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lesznek. A rögzített adatokat a szervező 5 éves ritmusokban törli. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít, a játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen a személyes adatainak kezeléséről, hozzáférjen a személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: info@rixart.hu  Abban az esetben, ha a Játék lezárulta, vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését,  úgy azzal a játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszünteti.

 Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét érintett kérdéseivel fordulhat az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1116,Budapest Kaloszeg utca 28, RixArt Bt. Info@rixart.hu) panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához fordulhat (1025, Budapest, Falk Miksa u. 9-11. honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

 Budapest, 2020.12. 05.

 

 

 

blog comments powered by Disqus
Az oldal tetejére